Banner-light
Národní akční plán čisté mobility

Popis projektu

Národní akční plán čisté mobility (NAPČM) si klade za cíl

– naplnit směrnici EU o infrastruktuře pro alternativní paliva (nutno implementovat do podzima 2016)

– snížit emise skleníkových plynů

– snížit emise škodlivch látek v ovzduší

– snížit závislost na fosilních kapalných palivech

 

Kritiku SČS si dokument vysloužil proto, že bez ohledu na vytčené úkoly se zabýval výhradně zemním plynem, elektromobilitou a částečně vodíkem. Ostatní paliva (klasická paliva, LPG, biopaliva, ačkoli mohou přinést lepší výsledky s menšími náklady (nebo bez nákladů) ignoroval.

 

Cílem projektu je uvést do souladu cíl a obsah projektu.

 

Buď půjde o „Plán podpory zavedení zemního plynu a elektromobility na český trh“ (pak lze akceptovat závěry dokumentu a k diskusi je jen rozsah a smysluplnost využití veřejných zdrojů) nebo zůstane zachován stávající název a cíl, pak se však musí významně změnit jeho obsah, aby zahrnoval skutečně všechny technologie vedoucí k čistší mobilitě a finanční zdroje byly využity na nejpřínosnější opatření.


V následujících záložkách naleznete vše, co souvisí s tímto projektem:  průběh (historii) projektu, aktuality publikované v souvislosti s projektem, zprávy z médií, dokumenty související s projektem a kalendář vybraných událostí

Osoby

odpovědná osoba – Eduard Muřický (MPO)

odborný referent – Martin Voříšek (MPO)

vedoucí koordinační skupiny – Tomáš Jícha (firma Euroenergy)

 

Do koordinační skupiny a do pracovních skupin nebyli nominováni zástupci státní správy, energetických a plynárenských společností, výrobců automobilů… Zástupci palivářského trhu přizváni nebyli

 

Příprava dokumentu probíhala v důvěrném režimu bez konsultací s ostatní odbornou veřejností

 

Data

leden 2014 – zahájeny práce na dokumentu

květen 2015 – dokument předložen do vnějšího připomínkového řízení

Historie projektu

20.11.2015 – Vláda schválila dokument Národní akční plán čisté mobility. Změny, které navrhovalo SČS se do dokumentu téměř nepromítly. Dokument i ve své konečné verzi obsahuje velké množství zkreslení a nepravd, které zcela křiví pohled na jednotlivé typy alternativních paliv


 

05.11.2015 – Na konferenci Čistá bobilita informují zástupci MPO, že dokument by měl být Vládou schválen ještě v průběhu listopadu


 

02.07.2015 – Veřejné vypořádání připomínek Hospodářské komory ČR k dokumentu. Přímé připomínky SČS jsou zatím ignorovány, na dotaz, zda-li budoutaké vypořádány, poskytuje MPO nejasnou odpověď


29.05.2015 – SČS zasílá na MPO připomínky k dokumentu. Jde o doplněnou verzi připomínek, které byly uplatněny prostřednictvím Hospodářské komory ČR


 

květen 2015 – dokument je představen na MPO a MŽP a následně uvolněn do vnějšího připomínkového řízení.

Podle názoru SČS není v dokumentu soulad mezi záměrem a navrženými opatřeními. Zároveň je v analytické části řada významných nepřesností vedoucích k chybným závěrům (a v konečném důsledku k návrhům na financování nesmyslných opatření z veřejných prostředků)


květen 2014 – SČS se náhodně (z médií) dozvídá o přípravě dokumentu. Podle informací ČALPG, která má zájem se zapojit do práce v pracovní skupině jde skutečně o důvěrný dokument. ČALPG je sice umožněno sepsat text kapitoly LPG, ovšem nemá možnost jakkoli zasahovat do koncepce a vyznění celého dokumentu, netuší, jaký rozsah má zpracovaná kapitola mít…


31.01.2014 – je dokončen důvěrný dokument MPO „Manuál řízení projektu Projekt Národní akční plán čistá mobilita“. Manuál byl zpracován externím dodavatelem, firmou Euroenergy za úplatu.

Manuál stanovuje, že veškeré práce na přípravě dokumentu budou probíhat v důvěrném režimu, nikdo jiný, než Řídící výbor a členové pracovních skupin nebudou mít k podkladům a výstupům přístup. Zároveň dokument jmenuje osoby, které se budou na přípravě podílet. Vesměs jde o státní úředníky, zástupce ČVUT, vybrané výrobce automobilů a představitele elektroenergetických a plynárenských společností.

Představitelé palivářského trhu nebo výrobci a distributoři alternativních paliv (s výjimkou představitelů trhu CNG a elektrické energie) nejsou k přípravě projektu pozváni.

 

Výběr souvisejících aktualit z webu SČS a z médií

scs_icon ikonka označující zprávy vydané SČS

mikrofon ikonka označující odkazy na zajímavé zprávy z médií

Národní akční plán čisté mobility byl schválen

Vláda na svém jednání dne 20.11.2015 schválila bez připomínek Národní akční plán čisté mobility a to i přesto, že obsahuje žadu nepravd a zkreslených onformací. SČS vydala ve čtvrtek 19.11.2015 časně ráno tiskovou zprávu, ve které shrnula základní vady dokumentu. Zprávu naleznete zde: tiskova zprava SCS –…

0 comments

Národní akční plán čisté mobility – informace

Jiřina Kavková odůvodňuje na kurzy.cz projednávání a podobu Národního kčního plánu čisté mobility. Článek vychází z této tiskové zprávy Českého plynárenského svazu: TZ_Akcni_plancista_mobilita   Nesouhlas SČS s některými jí uváděnými argumenty je dlouhodobě znám. Čtěte zde

0 comments

Budoucnost nezávislých prodejců pohonných hmot v ČR

Šéf SČS Ivan Indráček byl požádán, aby vytvořil a přednesl prezentaci výše uvedeného názvu na letošní konferenci Petrol Summit. Pro ty, kteří se konference nezúčastnili a pro ty, kteří si ji chtějí zopakovat, uvádíme link na youtube, kam byla převyprávěná prezentace nahrána.   Prezentace „Budoucnost…

0 comments

Národní akční plán čisté mobility

Smyslem dokumentu je naplnit požadavek EU na rozvoj infrastruktury pro distribuci alternativních paliv a nastavit takové změny, které povedou ke snižování emisí z dopravy.   Dokument s výše uvedeným názvem nechalo v „důverném režimu“připravit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracovatelem byla pravděpodobně externí firma, účastníky přípravné…

0 comments

Perspektivy a návratnost čerpacích a dobíjecích stanic

Hustota čerpacích stanic v ČR je jednou z nejvyšších v Evropě. K nim v poslední době přibývají i plnicí stanice na LPG, CNG, dobíjecí stanice pro elektromobily a v chytají se také stanice LNG. Jak jejich výstavbu financovat? Jaká je návratnost investic a jaké perspektivy?…

0 comments

V ČR má do roku 2025 ročně přibývat 12.000 aut na CNG

V Česku by v příštích deseti letech mělo přibývat více než 12.000 vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) ročně.   Více na ceskenoviny.cz

0 comments

Dokumenty související s projektem

dokumenty jsou seřazeny podle data nahrání, nikoli podle data svého vzniku!

tiskova zprava SCS – Narodni akcni plan cista mobilita je ve vlade

tiskova zprava SCS - Narodni akcni plan cista mobilita je ve vlade

TZ_Akcni_plancista_mobilita

TZ_Akcni_plancista_mobilita

Český plynárenský svaz vydal tiskovou zprávu informující o vývoji a dalších záměrech čisté mobility v ČR

TZ SCS – NAPCM

TZ SCS - NAPCM

SČS popisuje své základní výhrady n NAPCM

Kalendář událostí

Posts not found